Julianastraat 118, 5121 LT, RIJEN
secretariaat@ehbohulten.nl

Reglement

Ons Huishoudelijk Reglement

Artikel 1:

Vereniging EHBO Hulten is een vereniging,

Waarbij leden van 16 jaar en ouder aangesloten zijn die wanneer zij contributie betaald hebben en een geldig EHBO-diploma bezitten dit diploma geldig kunnen behouden door het bijwonen van vervolglessen.

Ereleden kunnen wel of niet actief zijn binnen de vereniging.

Personen die geen geldig diploma (meer) bezitten kunnen geen lid worden (blijven). Zij kunnen d.m.v. een donatie aan de vereniging wel donateur worden en zijn daarmee gerechtigd tot het bijwonen van de door de vereniging georganiseerde activiteiten. Deze donatie dient gelijk te zijn aan de contributie of eventueel hoger.


Artikel 2:

De vereniging heeft als doelstelling het bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde fysieke hulp en mentale ondersteuning bij ongevallen. De vereniging behartigt de belangen van haar leden.

Artikel 3:

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lesseizoen loopt van september tot en met april. De contributie dient vóór aanvang van het nieuwe lesseizoen overgemaakt te worden op rekeningnummer NL72RBRB0939 9522 11 t.n.v. EHBO-vereniging Hulten.

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk vier weken voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk bij de ledenadministratie te geschieden, zodat de vereniging in staat is tijdig een afmelding door te geven aan de Nationale Bond voor EHBO, waar elk lid met een geldig diploma staat ingeschreven.

De vereniging is voor elke inschrijving contributie aan de Nationale Bond verschuldigd.

Tevens loopt hier voor elk lid een verzekering. Bij schade tijdens les, oefening of hulpverlening zult u echter eerst uw eigen verzekering dienen te benaderen. Pas als de verzekeringsmaatschappij aangeeft dat de geleden schade door hen niet is gedekt, kan een claim worden ingediend bij de verzekeringsmaatschappij van de Nationale Bond.

Zie verder betreffende schade onder artikel 10.

Artikel 4:

Het eenheidsdiploma EHBO is twee jaar geldig en kan telkens met twee jaar verlengd worden als het lid aan de daarvoor vereiste criteria voldoet.

Momenteel geldt hiervoor het jaarlijks bijwonen van vervolglessen:

– Voor de aantekening reanimatie één les.

– Voor het eenheidsdiploma zes lessen.

– Voor bediener AED één les.

Voor de verlenging van het diploma, dat zowel in april als in oktober kan verlopen, dient elk lid dus twaalf vervolglessen en minstens 1, eventueel 2 reanimatielessen te volgen. Op elk diploma staat vermeld wanneer dit verloopt. Voor elke gevolgde les krijgt men een zogenaamd kruisje; de vaardigheden staan hierbij ter beoordeling van de kaderinstructeur (-trice).

Men dient ook zelf bij te houden hoeveel lessen gevolgd zijn. Dit kan eventueel op het jaarprogramma van de vereniging. Bij twijfel kan elk lid contact opnemen met de ledenadministratie. Het is daarom van belang dat bij elke les de aangeboden presentielijst wordt getekend. Indien men door omstandigheden niet kan voldoen aan de eisen voor de verlenging van het diploma (bijvoorbeeld door ziekte, zwangerschap of andere reden) dient men tijdig contact op te nemen met de ledenadministratie.

Artikel 5:

Jaarlijks aan het begin van het lesseizoen ontvangen de leden een nieuw jaarprogramma, waarin ca. veertien oefenavonden van minimaal twee uur zijn opgenomen. Hierin zijn ook buitenoefeningen of oefeningen op een andere locatie opgenomen.

Mocht het programma van onze vereniging niet toereikend zijn, dan kan een lid ook incidenteel vervolglessen bij andere verenigingen bijwonen. Het programma van de betreffende EHBO-verenigingen zijn bij de ledenadministratie op te vragen. Voor de verlenging van het diploma dient men hiervan bewijs van deelname, ondertekend door de betreffende kaderinstructeur of arts aan de ledenadministratie te overleggen.

Ook kan elk lid zich opgeven als EHBO-er voor hulpverlening bij evenementen, die onze vereniging voor andere verenigingen kan verzorgen in de vorm van een EHBO-post.

Artikel 6:

Jaarlijks wordt er in het eind van het lesseizoen een Algemene Ledenvergadering gehouden, waarin het bestuur verantwoording aflegt aan haar leden. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf leden waar onder: een voorzitter, secretaris, penningmeester, materiaalbeheerder en een lid.

Voor de controle van de jaarrekening van de vereniging worden twee leden en één reservelid gevraagd in de zogenaamde kascommissie plaats te nemen.

Elk bestuurslid wordt gekozen voor een periode van drie jaar en kan zich herkiesbaar stellen. Echter de voorzitter en secretaris mogen nooit gelijktijdig aftreden.

Het bestuur draagt een nieuwe kandidaat voor door middel van een Algemene Ledenvergadering. Bij tussentijdse aftreding van een der bestuursleden kan het bestuur een nieuwe kandidaat bekend maken door middel van een brief met daarin aangegeven de mogelijkheid voor reactie van de leden. De Statuten van de vereniging zijn ter inzage bij het secretariaat.

Artikel 7:

Nieuwe leden, die zich van een andere vereniging willen laten overschrijven naar onze vereniging, dienen  buiten de contributie ook inschrijfgeld te betalen. Aan de ledenadministratie dienen zij de volgende gegevens te overleggen:

– volledige naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum;

– diplomanummer en de datum waarop het diploma verloopt;

– datum waarop het diploma behaald werd;

– adres en telefoonnummer van de vereniging waar men lid was;

– een door de kaderinstructeur of arts ondertekende opgave van het aantal lesuren, dat al gevolgd is voor het te verlengen diploma.

Bij verhuizing dient men dit ook tijdig kenbaar te maken bij het secretariaat.

Artikel 8:

Zoals onder artikel 7 reeds vermeld is, verzorgt de vereniging ook volledige EHBO-cursussen voor het eenheidsdiploma EHBO. Deze worden in verband met afspraken met de andere EHBO-verenigingen binnen de gemeente Gilze-Rijen om de twee jaar door de vereniging EHBO Hulten gegeven aan volwassenen, dit bij voldoende deelname. Ook wordt er dan aan de basisschool in Hulten acht lessen EHBO gegeven, waarin de beginselen van de EHBO worden uitgelegd. Na deze cursus volgt echter geen diploma; deze jeugd kan dus nog geen lid worden van de vereniging. Voor informatie kan men contact opnemen met het secretariaat.

Tevens bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een cursus basisreanimatie m.b.v. een AED (Automatische Externe Defibrillator). Een AED is een BSL (Basic Life Support; basis ondersteuning bij het redden van een leven) en de cursus hiervoor is te volgen zonder in het bezit te zijn van een geldig EHBO-diploma. Bij het behalen van het diploma basisreanimatie AED ontvangt men van de Nederlandse Reanimatieraad een certificaat.

Artikel 9:

Zoals eerder in dit reglement vermeld verzorgt de vereniging EHBO Hulten, na aanvraag voor assistentie, EHBO-posten bij evenementen van andere verenigingen van zowel binnen als buiten de gemeente. De evenementen zelf dienen wel binnen de gemeente gehouden te worden. Om in aanmerking te komen voor een dergelijke hulpverlening dient de betreffende vereniging tegen een vastgestelde vergoeding te voldoen aan bepaalde criteria, die vastliggen in de voorwaarden tot het verkrijgen van EHBO-assistentie. De aanvraag dient middels een aanvraagformulier tenminste dertig dagen voor het te houden evenement ingediend te worden bij de ledenadministratie. De EHBO-post bestaat uit twee EHBO-ers, leden van onze vereniging, die volgens vastgestelde richtlijnen te werk dienen te gaan. Een lijst van deze richtlijnen treft men aan in de grote A-koffer, die de vereniging daarvoor heeft aangeschaft. Neem deze richtlijnen ter harte.

Artikel 10:

In het kader van de ARBO-wetgeving dienen wij bepaalde regels in acht te nemen.

Een groot deel van deze regels komen tijdens de EHBO-cursus en vervolglessen al aan bod, zoals de vijf belangrijkste punten bij het verlenen van eerste hulp.

Voor de goede orde onderstaand enige punten op een rijtje:

– let op gevaar, zeker voor uzelf;

– gebruik het materiaal veilig, zoals het u geleerd is;.

– tijdens de lessen en in onvoldoende geventileerde ruimtes niet roken;

– alcoholgebruik tijdens de lessen of hulpverlening wordt niet geaccepteerd;.

– discriminatie past niet in de gedachtegang van EHBO-hulpverleners;

– let op hygiëne en gebruik handschoenen en/of de “kiss of life” wanneer u hulpverlening geeft;

– parkeer veilig en dus niet voor een nooduitgang;

– werk nauw samen met andere EHBO-ers en controleer elkaar;

– stel een leider aan en kom tot een plan van aanpak;

– weet wat uw beperkingen en die van een ander zijn en voorkom daardoor blessures bij uzelf en uw collega-EHBO-ers.

– In verband met aansprakelijkheid het volgende: indien een EHBO-er hulp verleent in opdracht en geheel conform de richtlijnen van het bestuur van de vereniging, dan is het bestuur ook verantwoordelijk. Dat heeft dus ook met aansprakelijkheid te maken als dat aan de orde zou zijn. Wanneer een EHBO-er buiten het bestuur om hulp verleent of hem of haar ontbreekt de duidelijke opdracht (verzoek) daartoe, dan is het bestuur niet voor de daden van dat lid verantwoordelijk. Dat is het enige criterium, waar die EHBO-er zich ook bevindt! Dus ook als hij of zij zich op het terrein van een andere EHBO-vereniging bevindt.

– In alle andere gevallen waarin niet is voorzien beslist het bestuur.